HOME  >  English  >  Company  >  Board of Directors and Auditors

Management Team

Chairman & CEO (Representative Director)
Kimikazu Nakamura

President & COO (Representative Director)
Kimihiro Nakamura

Executive vice president (Representative Director)
Yasuto Ago

Senior Executive Directors (Representative Director)
Hideki Miyoshi
Takashi Ogawa

Directors & Executive Managing Officers
Tetsuro Yonago
Masahiko Okuda
Toshio Yuki
Katsuaki Morofuji
Masafumi Taketa
Toshiaki Arima
Hiroshi Otobe
Masao Inoue

External Director
Terukazu Okahashi
Keijiro Hori
Makoto Ogawa

Audit & Supervisory Board Members
Nobuyuki Yoshida
Hiroshi Arita
Keiichiro Takeda
Norihisa Ogawa

Page Top